Haryt amaly

Öý hojalygynyň ýeke bişirijisi

Öý hojalygynyň ýeke bişirijisi

Çalt ýyladylýan ýeke induksiýa bişiriji, adaty induksiýa bişirijisi bilen deňeşdirilende, adaty elektrik ojagyndan has çalt, bug, gaýnadyş, gowrulan, gowurmak, haýal bişirmek ýaly dürli bişirmek zerurlyklaryňyza laýyk gelýän has ýokary ýylylyk geçiriji täsirine eýe.

Gözleg
Öý goşa bişiriji

Öý goşa bişiriji

Professional Digital Countertop 2 sany garaşsyz ýyladyş zolagy bilen enjamlaşdyrylandyr we iki ulgam tarapyndan özbaşdak dolandyrylýar.U goşa induksiýany saýlap biler ýa-da induksiýa we keramiki bölekler bilen garyşyp biler.Çorba, porsy, gaýmak, bug, gyzgyn küýze we gaýnatmak funksiýalaryna taýýarlanmaga mümkinçilik berýän garyşyk model.Bir wagtyň özünde iki tagam bişiriň, nahar bişirmek wagtyny tygşytlaýar!

Gözleg
Öý köp bişiriji

Öý köp bişiriji

Bu 3 ýa-da 4 dürli ojak, islegleriňizi kanagatlandyrýar, Bu elektrik aşpeziniň üstü, nahar bişirmek islegleriňize görä erkin sazlanýar.Powerokary kuwwatly induksiýa bişiriji.Içinde gurlan elektrik aşpeziniň üstki poslamaýan polatdan we demirden ýasalan gap-gaçlar bilen işläp biler, bu bolsa siziň üçin ajaýyp nahar ýoldaşyna öwrüler.

Gözleg
Söwda bişiriji

Söwda bişiriji

Söwda aşhana ot ýakýan, suw geçirmeýän we daşky bedeniň syzmagynyň öňüni alýar.Speedokary tizlikli janköýerler we güýçli sorujy we işleýiş ulgamlary kontakt induksiýa oduny çalt sowadyp biler.Söwda aralygyndaky induksiýa bişirijisi, dört sagadyň goragyndan peýdalanyp biler, şol sanda 2 sagadyň dowamynda işlemese awtomatiki ýapylmagy, ýokary we pes woltly gorag, akylly panany anyklamak duýduryşy we aşa gyzmakdan goramak.

Gözleg
Aralyk kapot

Aralyk kapot

3 tizlikli / 2 tizlikli işleýiş fanaty bolan bu aralyk kapot, nahar tüssäňiz üçin 600CFM howa siňdirişini üpjün edýär, arassa aşhana üçin yslary we yslary aýyrýar, sesiň pes bolmagyny üpjün edýär.Ulanmak we arassalamak aňsat.

Gözleg

Biz hakda

Stella

1983-nji ýylda Taýwanda esaslandyrylan, elektromagnit durmuş enjamlaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýa esasan induksiýa bişiriji we keramiki bişiriji, induksiýa we keramiki bişiriji kombinasiýa peçini öndürýär.

Elektromagnit

Önüm seriýasy