• sahypa_head_bg

Wifi funksiýasy bilen TS-21C04 Stoluň üstünde ýeke-täk induksiýa bişiriji

Gysga düşündiriş:

Funksiýa

Akylly dizaýn, stoluň ýokarsy

WIFI funksiýasy

Germaniýa IGBT

SIZE : 400 × 300 × 40mm

2100W

Hytaýyň kristal aýnasy bilen

8 Kuwwat sazlaýjy

LED ekrany

Dolandyryş

Sanly taýmer

Howpsuzlyk gulpy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Öý elektrik enjamlary, elmydama bagtly bişirmek usulyny getirýäris.TS-21C04 stoluň üstünde ýekeje induksiýa bişiriji, bu akylly bişiriji.WIFI bilen birleşip, sizi has gyzykly edip biljek täze dizaýnymyz.Temperatura, taýmer we güýç hemmesi duýgur.Akylly bişiriji, ähli bişirmek usullary üçin ajaýyp edip, ýekeje nahar zolagyny ulanýar.Diňe dynç alyň we lezzet alyň.Içerki programmirlemäni özbaşdak döredýäris.Induksiýa bişirijiniň peýdalary energiýa tygşytlamagy, daşky gurşawy goramak, howpsuzlygy, açyk alaw ýok, aşpeziň saglygyny gowulaşdyrmak, has çalt ýyladyş we çalt bişirmek ýaly zatlary öz içine alýar.Aşhanalaryň ähli görnüşleri, şol sanda jaýlarda, gyzgyn küýzelerde, myhmanhanalarda we söwda merkezlerinde, şeýle hem ýangyç üpjünçiligi ýa-da açyk ýangynda ýangyjyň ulanylmagyny çäklendirmeýän ýagdaýlar elektromagnit bişirijilerden peýdalanyp biler. .kompaniýanyň esasy önümleri, akylly bişiriji.

OEM, ODM sargytlaryny kabul edip bileris, bu ugurda 15 ýyldan gowrak tejribämiz bar, induksiýa we keramiki bişiriji hünärmen.

1660205632192

Tehniki aýratynlyklar

Ölçegi 400 × 300 × 40mm
Kuwwat 2100W
Agram 2.85 kg
Dim.(H / W / D) 400 × 300 × 40mm
Gurnama (H / W / D) Stoluň ýokarsy
Ingaşaýyş jaýy gara
Makala-.ok TS-21C04
EAN-kod

Önüm aýratynlyklary

1. 2100W induksiýa aşhanasy naharlary adaty aralykdan has çalt gyzdyrýar.Kuwwat we tertip üýtgeşmeleri ýönekeý we öň düwme bilen howpsuz.Ajaýyp elektrik peçiniň 200W-den 2100W-a çenli güýji bar.Sekundomerde 1 minutlyk düzediş bilen 240 minut goşup bolýar.Ulanylmazdan ozal gyzdyrmak has çalt bolar.

2. Wifi funksiýasy.U ony maşgala wifi bilen birikdirip biler, soň bolsa hezil edip hezil edip bilersiňiz.Telefonyňyzdaky gollanmany ýerine ýetiriň we jübi telefonyňyz bilen aňsatlyk bilen dolandyryň.

3. KÖP KÖPÇILIK,Çorba, spagetti, ýyly souslar, dogramaly ýumurtga, panjara we başga-da köp dürli iýmit bişirmek üçin çalt gyzýar.Mundan başga-da, nahary gyzdyrmak üçin goşmaça ojak hökmünde ulanyp bilersiňiz.

4. Easyeňil arassalamak,Poslamaýan polat korpus we kristal lite aýna üstü bilen induksiýa elektrik ýangyjy ýygy-ýygydan ulanylmagyna çydap biler.Salkyn bolanda arassa mata bilen süpüriň.

5. Howpsuz bişiriň.Elektrik induksiýa aşhanasynda aşa gyzgynlygy goramak, awtoulagy öçürmek we ýokary we pes woltly goramak ýaly köp sanly howpsuzlyk mehanizmi bar.Açyk ýalyn çykmaýar we ýyladyş zolagynyň daşyndaky keramiki aýna paneli tötänleýin ýanmazlyk üçin hiç wagt gyzmaz.

6. Töleg we iberiş möhletimiz:
Goýumyň 30% -i bir hepdäniň içinde PI tassyklananda tölenmeli.
Balansyň 70% -i BL-e garşy tölenmeli
Şeýle hem LC gözümizde kabul edip bileris
Iberiş möhleti: FOB SHANTOU


  • Öňki:
  • Indiki: